00982136303710

کیمیا تهران اسید

توضیحات description
توضیحات محصول کیمیا تهران اسید

روغن آهار چیست ؟

مشخصات محصول روغن آهار :

• نام شیمیایی : روغن آهار.

• اسامی مترادف با روغن آهار : Hinzol Oil

• ماهیت شیمیایی : ترکیبی از روغن های طبیعی و معدنی همراه با امولسیفایرهای قوی می باشد.

• گرید محصول : 1. روغن آهار صنعتی.

• خواص شیمیایی : روغن آهار در آب سرد به راحتی به صورت امولسیون درمی آید و در درجه حرارت های بالا هم پایداری خود را حفظ می کند علاوه بر آن هیچگونه اثر سوئی روی رنگ و استحکام الیاف ندارد و در پروسه آهارگیری به راحتی از نخ جدا می شود و باعث جذب بهتر آهار به چله نخ می شود.

موارد مصرف و کاربرد روغن آهار

برای دادن انعطاف و نرمی لازم به آهار نخ و جلوگیری از ریزش آهار نخ در هنگام بافت به کار می رود.

نحوه مصرف روغن آهار :

مقدار مصرف با توجه به نوع مواد مصرفی و نحوه مصرف آهار 3 الی 20 گرم در لیتر متغیر می باشد.

انبارداری : شرایط مطلوب برای نگهداری این محصولبین 10 تا 35 درجه سانتی گراد می باشد و توصیه می شود از بسته بودن درب بشکه ها اطمینان حاصل نموده و از قرار گرفتن در دمای زیر صفر درجه سانتی گراد و اشعه مستقیم آفتاب جلوگیری به عمل آید. این ماده حداکثر به مدت یک سال در شرایط معمولی محیط قابل نگهداری و پایدار مانده و رنگ و خواص آن تغییر نمی کند.

بسته بندی روغن آهار

روغن آهار در بشکه های 220 لیتری و گالن های 20 لیتری و امکان عرضه در بسته بندی های دیگر بنا به درخواست مشتری امکان پذیر می باشد.

این مطلب توسط شرکت کیمیا تهران اسید جمع آوری گردیده است.

سایت : www.tacid.ir

System.Exception: Error In Process 'print' Command In Sequence 1: Error In Run 'print' Command: System.Data.SyntaxErrorException: Syntax error: Missing operand after '=' operator.
at System.Data.ExpressionParser.Parse()
at System.Data.DataExpression..ctor(DataTable table, String expression, Type type)
at System.Data.DataTable.Select(String filterExpression)
at HttpServer.Cms.Face.InitFilter(DataTable sourceTable) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Face.cs:line 124
at HttpServer.Cms.FaceCollection.InitFaceFilter(DataTable source) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\FaceCollection.cs:line 44
at HttpServer.Cms.RenderableCommand.Render(IHtmlCommandElement htmlCommand) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Commands\Core\RenderableCommand.cs:line 44
at HttpServer.Cms.CommandHost`1.Rendering() in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Html\CommandHost.cs:line 52 ---> System.Exception: Error In Run 'print' Command: System.Data.SyntaxErrorException: Syntax error: Missing operand after '=' operator.
at System.Data.ExpressionParser.Parse()
at System.Data.DataExpression..ctor(DataTable table, String expression, Type type)
at System.Data.DataTable.Select(String filterExpression)
at HttpServer.Cms.Face.InitFilter(DataTable sourceTable) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Face.cs:line 124
at HttpServer.Cms.FaceCollection.InitFaceFilter(DataTable source) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\FaceCollection.cs:line 44
at HttpServer.Cms.RenderableCommand.Render(IHtmlCommandElement htmlCommand) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Commands\Core\RenderableCommand.cs:line 44
at HttpServer.Cms.CommandHost`1.Rendering() in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Html\CommandHost.cs:line 52 ---> System.Data.SyntaxErrorException: Syntax error: Missing operand after '=' operator.
at System.Data.ExpressionParser.Parse()
at System.Data.DataExpression..ctor(DataTable table, String expression, Type type)
at System.Data.DataTable.Select(String filterExpression)
at HttpServer.Cms.Face.InitFilter(DataTable sourceTable) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Face.cs:line 124
at HttpServer.Cms.FaceCollection.InitFaceFilter(DataTable source) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\FaceCollection.cs:line 44
at HttpServer.Cms.RenderableCommand.Render(IHtmlCommandElement htmlCommand) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Commands\Core\RenderableCommand.cs:line 44
at HttpServer.Cms.CommandHost`1.Rendering() in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Html\CommandHost.cs:line 52
--- End of inner exception stack trace ---
at HttpServer.Cms.CommandHost`1.Rendering() in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Html\CommandHost.cs:line 61
at HttpServer.Cms.HtmlElement.RenderingWrapper(Boolean async) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Html\HtmlElement.cs:line 133
--- End of inner exception stack trace ---

محصولات مرتبط Related products
محصولات مرتبط کیمیا تهران اسید

فرم ثبت نظر Comment Form
فرم نظرخواهی کیمیا تهران اسید

کد امنیتی
at MyWebServerNamespace.MyWebServer.LoadCmsValues(Content cms, Ssl sslClass, DataSet& Ds, DataTable& fileDt, Socket& mySocket, Byte[]& contentBytes, Boolean& showCmsError) in D:\iteration source - table 13 removed\MyWebServer\MyWebServer.cs:line 1631